Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING


Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Tara Mergeay, handel drijvend onder de naam ‘Adoptiecoach Tara’ met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Zwarte Zusterstraat 12/1 ingeschreven in het KBO onder nummer BE0694.665.104, e-mail info@adoptiecoach.be, URL https://www.adoptiecoach.be, hierna verder ‘Adoptiecoach Tara’,


Tenzij anders vermeld, is Adoptiecoach Tara verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.


Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens Adoptiecoach Tara verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.


Adoptiecoach Tara respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.

 

1. PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt Adoptiecoach Tara gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak online of offline, in het kader van een samenwerking die wordt aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door Adoptiecoach Tara aangeboden diensten (bv. een traject of workshop).


Meer bepaald kan Adoptiecoach Tara dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens.

Daarnaast verwerkt Adoptiecoach Tara ook gevoelige gegevens die betrekking kunnen hebben op uw medische gegevens en gegevens met betrekking tot etnische of raciale afkomst, voor zover de verwerking van deze persoonsgegevens strikt noodzakelijk is en voor zover u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.


Verder verzamelt Adoptiecoach Tara ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies (zoals Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.


Tenslotte kan Adoptiecoach Tara informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt of marketingactiviteiten uitvoert. Adoptiecoach Tara kan ook informatie over u ontvangen van social media platforms (META of Microsoft), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert. Adoptiecoach Tara beschermt de gegevens die zij van derden krijgt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

2. BEVEILIGING EN OPSLAG

Adoptiecoach Tara neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.


Adoptiecoach Tara controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Adoptiecoach Tara kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.


De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van Adoptiecoach Tara of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.


Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat Adoptiecoach Tara ervanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen en van de adequaatheidsbesluiten.

Voor meer informatie hierover wordt naar de privacyverklaring van verwezen.


3. TOEGANG EN TRANSFER AAN DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Adoptiecoach Tara toegang aan haar aangestelden. Adoptiecoach Tara garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.


De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de door Adoptiecoach Tara aangeboden diensten en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools of medeorganisatoren van events, die diensten voor of met Adoptiecoach Tara uitvoeren zoals het aanbieden van workshops en events, verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie, administratie.


Adoptiecoach Tara deelt uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens haar werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Adoptiecoach Tara.


Tenslotte, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van Adoptiecoach Tara, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar klanten, verstrekt Adoptiecoach Tara uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan haar gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

 

4. COOKIES

Door het gebruik van de website van Adoptiecoach Tara, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.


Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Adoptiecoach Tara voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

 

De website van Adoptiecoach Tara maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere META, Microsoft en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is Adoptiecoach Tara samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.


Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst Adoptiecoach Tara u door naar haar Cookiebeleid, te raadplegen op www.adoptiecoach.be/cookiebeleid5. VERWERKINGSDOELEINDEN

  • Klantenbeheer, leveranciersbeheer, administratie van personeel en contact met onderaannemers en partners

De door Adoptiecoach Tara in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…), met respect voor het haar wettelijk opgelegde beroepsgeheim. Zo worden de gegevens m.b.t. uw gezondheid, etnische of raciale afkomst verwerkt met het doel om uw traject op te volgen of een workshop aan te bieden.

Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer, administratie van het personeel, contact met de onderaannemers en partners en leveranciersbeheer.


  • Direct marketing 

Andere persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over onder andere Adoptiecoach Tara zelf, nieuw aangeboden diensten/trajecten of uitnodigingen m.b.t. infomomenten of workshops. Adoptiecoach Tara kan de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, brief en/of onze sociale mediakanalen.    


  • Website en cookies 

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.


  • Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving 

Tenslotte wil Adoptiecoach Tara de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen en om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.

 

6. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens m.b.t. tot uw gezondheid, etnische of raciale afkomst worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring (artikel 9.2.a. AVG). Adoptiecoach Tara houdt zich daarbij aan het haar opgelegde beroepsgeheim.


Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van een minderjarige onder de 13 jaar, zal Adoptiecoach Tara de ouderlijke toestemming dienen te verkrijgen in toepassing van artikel 7 van de  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


Voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige van ten minste 13 jaar dient de minderjarige zelf toestemming te geven voor de verwerking van zijn of haar gegevens.


Andere verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren (klantenbeheer) een afspraak in te plannen, om de diensten en producten van Adoptiecoach Tara te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.


Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

7. BEWAARPERIODE

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door Adoptiecoach Tara in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Alle andere (gevoelige) gegevens worden uiterlijk 1 jaar na afsluiting van een traject, workshop of samenwerking bijgehouden.

Na deze termijnen, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.


8. RECHTEN EN KLACHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door Adoptiecoach Tara als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.


Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).


Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en artikel 9.2.a (toestemming m.b.t. gevoelige gegevens) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat het risico bestaat dat u niet langer alle relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

U kan uw toestemming intrekken voor de advertenties, promoties en marketing naar u verstuurd per e-mail via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.


Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door Adoptiecoach Tara te informeren per e-mail aan info@adoptiecoach.be. Dit adres kan u ook gebruiken indien u nog een vraag of klacht heeft.


Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.


9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Indien nodig, kan Adoptiecoach Tara deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop Adoptiecoach Tara uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Adoptiecoach Tara raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.


10. CONTACt

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van Adoptiecoach Tara, kunt u terecht bij info@adoptiecoach.be en op https://www.adoptiecoach.be/.Leuven, februari 2022


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x