Uitgelegd: adoptiejargon

Wat is adoptie? Welke soorten van adoptie zijn er? Wie zijn de betrokkenen? Wat is het verschil met pleegzorg? Tara bied je een antwoord op al deze vragen.


Definitie van adoptie

“Adoptie is een wettelijke regeling waarbij tussen twee personen – meestal ten gevolge van een vormelijk contract, maar ook nog krachtens een gerechtelijke beslissing – een juridische band geschapen wordt die grosso modo dezelfde rechtsgevolgen meebrengt als de afstamming."
(G.Baeteman, 1993)

Adoptie is het opnemen van ‘vreemde kinderen’ in zijn gezin.
Volgens de internationale verklaring van de rechten van het kind: “heeft ieder kind waar ook ter wereld, recht op een goede lichamelijke en geestelijke verzorging.  Ieder kind heeft recht op minimale materiële zorg, op ouders en op een liefdevolle omgeving om in op te groeien. “ Er zijn kinderen die dit moeten missen en geen kans hebben op een menswaardig bestaan.  Het zijn kinderen die in hun kinderleven in een tehuis of op straat zouden moeten doorbrengen om op te groeien in een gezin en de laatste kans op een betere toekomst.

Volgens de visie van Gewenst kind, (mijn stageplaats en ex- werkplaats) en waar ik me ook  persoonlijk aan aansluit is adoptie een culturele daad waarbij men aan zichzelf 2 belangrijke vragen moet stellen als je van plan bent om te adopteren:

  • Kan een kindje adopteren ons geluk vergroten?
  • Kunnen we het geluk van het kind vergroten?

Wanneer je op beide vragen eerlijk kan antwoorden, weet je als ouder(s) dat je adoptie aanvaardt met al zijn aspecten.  Adoptie blijft ondanks alles, het opvoeden van een kind van een ander.


Adoptiedriehoek

Bij een adoptie zijn er verschillende partijen betrokken.  De adoptiedriehoek bestaat uit de : biologische ouders, de adoptieouders en het adoptiekind.  Elk van deze partijen doorloopt een heleboel ervaringen die, op een ingrijpende manier, hun leven zullen bepalen.


Biologische ouders: afstand ouders (afstand moeder & afstand vader)

Sinds de invoering van de adoptiewet in 1804 werd de mogelijkheid gecreëerd om het kind na de geboorte af te staan voor adoptie.
Het kind afstaan ter adoptie betekent met andere woorden dat men de opvoeding en verzorging van een kind over laat aan ouders die zich daartoe bereid voelen
Zowel in de literatuur als in de praktijk geeft men een ander woord aan biologische ouders.  Afstandsouders is de term die men het meest hanteert.

In de literatuur zal men vooral over afstandsmoeders spreken.  Dit omdat in de meeste gevallen van afstand, de vader geen weet heeft van het kind.  Afstandsvaders behoren zeker tot de adoptiedriehoek ook al worden ze veel te vaak over het hoofd te zien.

Binnen de adoptiedriehoek spelen biologische ouders een belangrijke rol. 
Zij zijn niet alleen de dragers van het DNA van het kind maar het zijn zij die al dan niet beslissen om af te staan en dus onrechtstreeks een grote invloed hebben op de verdere levensverloop van het kind.


Adoptieouders/de adoptant

Adoptieouders: zij besluiten samen om de opvoeding en verzorging van een adoptiekind op zich te nemen.  Eens zij dit besluit hebben genomen, kunnen zij zich wenden tot een adoptiedienst.
In de literatuur zal vaak de term ‘adoptant’ worden gehanteerd in plaats van adoptieouders.


Adoptiekind

Elk gezin is anders en elk kind is anders, uniek.  We spreken niet van ‘het geadopteerde kind’ of ‘de geadopteerde’.   Er bestaan geen criteria waar een kind aan moet voldoen vooraleer we spreken van een echt adoptiekind.  Kinderen variëren wat betreft land van herkomst, taal, leeftijd van plaatsing, negatief verleden van voor de adoptie.


Adoptieprocedure

Tot de komst van het kind zullen de adoptanten onderworpen worden aan een heleboel voorwaarden, voorbereidende cursussen, evaluaties,…. Al deze aspecten noemt met de adoptieprocedure.
De procedure is lang, duur en een zeer emotionele periode in het leven van het koppel.
Hun leven zal zowel op persoonlijk, familiaal als werkvlak geanalyseerd en in vraag worden gesteld.
De grondige voorbereidingen e doorlichtingen zijn bedoeld om misbruik uit te sluiten en het echtpaar grondig voor te bereiden op de komst van het kind.  Wanneer een koppel een kindje verwacht dan hebben ze 9 maanden de tijd om zich daarop voor te bereiden.  Een aanpassingsperiode voor de adoptieouders wordt dan ook gegund naast het wettelijke adoptieverlof en na de plaatsing. 


Adoptiedienst/ de hulpverlening

Naast de drie algemene partners: afstandouders , adoptieouders en adoptiekind zien we een vierde en zeer voorname partner, de adoptiedienst/de hulpverlener. 
Het is de adoptiedienst/hulpverlener die de bemiddeling verzekert tussen de drie andere betrokken partijen en die de permanente of bewaring van informatie bewaakt, ook op die ogenblikken dat één der andere partners, niet kan of wenst te communiceren.


Binnenlandse /Landelijke adoptie

Kinderen die geboren zijn in België en ongeacht ras/cultuur geadopteerd worden door Belgische gezinnen.


Buitenlandse/ Interlandelijke adoptie

Kinderen die geboren zijn in een ander land dan België en worden geadopteerd door Belgische gezinnen. 


Gewone adoptie

Gewone adoptie is mogelijk voor zowel minderjarigen als voor meerderjarigen. Het houdt in dat verwantschap- en afstemmingsbanden met het gezin van oorsprong niet verbroken worden. 
Het adoptiekind en zijn afstammelingen behouden in hun oorspronkelijke familie hun erfrechtelijke aanspraken.  In principe krijgt het adoptiekind de naam van de adoptant, maar de partijen kunnen overeenkomen dat het kind zijn naam behoudt.  Als het gaat om een interlandelijke adoptie, krijgt het adoptiekind de nationaliteit van de adoptant , in casu de Belgische.


Volle adoptie

Voor de volle adoptie komen enkele minderjarige in aanmerking.  Volle adoptie wil zeggen dat het kind de afstammingsbanden en verwantschapsbanden met zijn gezin van oorsprong verliest.  Het kind houdt op tot de oorspronkelijke familie te behoren.  De oorspronkelijke ouders hebben in principe geen omgangsrecht met het kind.  Het adoptiekind zal zijn erfrechten van de oorspronkelijke familie verliezen.  Zoals bij gewone adoptie krijgt het kind de naam en nationaliteit van de adoptant.


Wilde/vrije adoptie

Het decreet van 1989 verbiedt bemiddeling door niet erkende-diensten.  Maar wilde adopties of zelf een kind gaan zoeken, is mogelijk.  Uit de samenwerking met ander adoptiediensten zowel binnenlandse als buitenlandse kunnen we vaststellen dat deze vorm van adoptie, in de toekomst de meest voorkomende vorm van adopteren zal worden.  Dit met als voornaamste reden de lange wachttijden die kandidaat-adoptieouders moeten ondergaan.  We spreken ook vaak van vrije adoptie als synoniem.
Bij vrije adoptie ontbreekt de ‘screening’ van de adoptieouders.  Deze ouders worden dus met andere woorden niet geëvalueerd en hebben ook geen voorbereiding en/of vorming gehad.
Volgens de betrokken diensten is dit niet in het belang van het te adopteren kind.
Koppels die aan vrije adoptie doen, zien dit als hun laatste hoop.  Ze benaderen zelf de geboortemoeders en geven rechtstreeks het geld aan de moeder.  Er zijn dus geen extra procedure kosten, ….. en alles is juridisch in orde. (bekendste voorbeeld is de actrice Angelina Jolie en haar Malawische zoon)
Het recht op kennis van genetische achtergrond is bij deze adoptie problematisch.


Open adoptie vs gesloten adoptie

Open adoptie bevat twee componenten:

  • Openen van dossiers voor volwassen geadopteerde en voor biologische ouders
  • Een open relatie, al vóór de geboorte van het adoptiekind, tussen biologische ouders en de adoptieouders, met een wisselend contact en uitwisseling van informatie.

Open adoptie is een verzamelterm van verschillende mogelijkheden om informatie en contact uit te wisselen tussen de verschillende partijen, al dan niet via een tussenpersoon: nl het adoptiebureau.
Er zijn nog drie andere gradaties van openheid:

  • Beperkte openheid: adoptieouders beloven aan de biologische ouders om gedurende een afgesproken periode, meermaals informatie te geven over de ontwikkeling van het kind.  De adoptiedienst fungeert hier als postbureau.
  • Semi-open: biologische ouder(s) en adoptieouders maken alleen kennis met elkaar, maar wisselen geen gegevens uit.
  • Doorlopend open adoptie: beide koppels komen overeen om contact te houden gedurende de ontwikkeling van het kind.

Bij een open adoptie krijgen de adoptiekinderen automatisch de kans om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen waardoor ze hun kind beter kunnen begeleiden als er vragen rijzen over o.a. de redenen van de afstand ter adoptie.

Vele ouders leven met en lijden onder de bedreiging van het bestaan van de biologische ouders.  Veel heeft te maken met een enorme angst dat biologische moeder/vader plotseling aan de deur staan.  Contact met deze laatste kan ervoor zorgen dat die angst en bedreiging weg valt. Als er contact is tussen hen, hoeven de adoptieouders hun ouderschap tegenover de natuurlijke ouders niet langer bevechten.  Door ontmoeting zal dan voor het adoptiekind en de biologische ouder duidelijk worden dat de adoptieouders werkelijk de ouders zijn. 
Een open adoptie laat ook niet toe dat de adoptieouders de realiteit van adoptie ontkennen omdat ze niet kunnen doen alsof het kind echt bij hen is geboren.

Openheid bij adoptie moet eerder gezien worden als een continuüm: een glijdende schaal met aan de ene kant gesloten adoptie en aan de andere kant de volledig open adoptie.
Zo kan openheid bestaan naar het oorspronkelijk milieu van het kind door zoveel mogelijk achtergrondinformatie te verzamelen van het kind.  Men kan ook een open sfeer creëren in het gezin door openlijk met het kind om te gaan in verband met zijn adoptiestatus.


Gesloten adoptie

Bij een gesloten (volle) adoptie kiest met voor het concept: verbreken.
Alle contacten en informatie uitwisseling worden verbroken.
Dit was vooral in de jaren 80 de filosofie; men dacht dat de wijze voor de verschillende partijen een goede oplossing zou zijn.  Dat het kind geen behoefte zou hebben om contact te hebben met zijn biologische ouders als het geen info krijgt.  Adoptieouders zouden zonder angst een hechte relatie kunnen opbouwen met het kind. Biologische ouders kunnen de afstand sneller verwerken en een nieuw leven opbouwen.

 

 

All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

Uitgelegd: adoptiejargon

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x